Uitnodiging informatiemiddag 5G

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Raadsleden en Griffie van de gemeente Leeuwarden.

Betreft: Uitnodiging informatiemiddag 5G, het Trojaanse Paard

De werkgroep Straal-Zelf i.s.m. Ver. Links Leeuwarden heet u welkom op 21 oktober om 14.30 uur in: MFC Westenkwartier, Verdistraat 1, Leeuwarden, voor meer informatie: zie bijlage.

Is de Straling van 5G Veilig en Getest? Dit is een ernstige zaak die voorlichting nodig heeft!

Sprekers: Drs. Emil Möller (Speakersacademy) + gastsprekers. Opgeluisterd door muziek en performance.

Met vriendelijke groet
Verenigd Links/Addy Stoker en werkgroep Straal-Zelf/Susan Woods, Manon Schmale

 

5G proeven ook in Leeuwarden?

Hallo Petra Vlutters

Het ministerie van Wiebes EZ heeft toestemming gegeven voor de proeven met 5G in Maastricht.

De gemeente wist nergens van, en is daar zeer ontevreden over.

Bijgevolg zal ook gem Leeuwarden van niks weten, als er proeven zijn gedaan met 5G.
Om er nu achter te komen, of er in Leeuwarden is getest, zo ja met of zonder toestemming van het ministerie kom je dus alleen achter via een vraag, aan het ministerie.

Wij willen jou verzoeken een schriftelijke vraag te stellen aan het College van B en W, of men na wil gaan bij het ministerie EZ of er in gemeente Leeuwarden is geëxperimenteerd met 5 G.

Deze tekst zou je eventueel kunnen gebruiken:

In Maastricht is gebleken dat het ministerie EZ toestemming heeft gegeven aan Vodafone/Kpn om proeven te doen met 5G, zie bijlage.
De gemeente en de bevolking daarvan in onkunde latend.
Is het College bereid navraag te doen bij het ministerie EZ, dhr Wiebes, of dergelijke proeven ook in de gemeente Leeuwarden hebben plaatsgevonden. Zo ja, wanneer, en voor hoe lang?

Is het college tevens bereid en in staat ook zelfstandig navraag te doen bij de grote providers alhier?

Wij hopen spoedig van je te horen, bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,

Manon Schmale en Rinske Balsma

—————————————-

Antwoord

Dag Manon Schmale,

Hartelijk dank voor deze adequate informatie!
Ik heb onlangs onze wethouder er naar gevraagd, en die heeft inderdaad nog niets gehoord over een aanvraag. Uit uw bericht begrijp ik dat dat lang niet alles zegt.
Ook heb ik landelijk navraag gedaan bij onze partij en zijn er binnen GroenLinks meerdere gemeenten die zich ernstig zorgen maken over 5G.

Ik ga er mee aan de slag!

Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Petra Vlutters
Raadslid Pal GroenLinks

T 058 2670735 / 06 48673221

M petra.vlutters

ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf

Oproep door de groep Straal-Zelf, aan iedereen die zich zorgen maakt over 5G

WOB verzoek Antennebureau.pdf

Antennebureau
Agentschap Telecom
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Emmasingel 1,
9726 AH Groningen
Postbus 450
9700 AL Groningen
info@antennebureau.nl
Betreft: WOB-VERZOEK
Geachte mevrouw Kruit,
Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:

Dat wil zeggen; beleidsstukken, notulen, mails, films e.a. documenten en bestanden, alles waarin gesproken wordt over;
o De strategie c.q. de plannen inzake de uitrol van 5G met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieën waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.
o De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energiedissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de gebruikte frequenties)
o Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- of commerciële partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieën; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciële partijen waarmee de overheden, adviesorganen en andere semi-overheden samenwerken of plannen heeft om mee samen te werken. Wanneer er contracten zijn opgemaakt, ontvang ik hier graag een kopie van.
o Alle informatie communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieën.
o Alle informatie over evt. onderzoek en/of enquêtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieën in het land, de provincies en gemeenten. Zijn alle partijen goed geïnformeerd en bekend met alle risico’s. Graag alle correspondentie hierover.
o Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieën) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan.
o Kunt u mij op voorhand berichten of, en zo ja, hoeveel er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.
o Graag ontvang ik uw info zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (goedkoopste), eventueel per post. U vindt de gegevens hiervoor onderaan dit schrijven.

Het is ondertussen vrij algemeen bekend dat zowel [semi] overheids, als commerciële organisaties, welke geacht worden het publiek te dienen, dat wel zeggen te doen, maar feitelijk niet doen.

Dat is in het onderhavige domein zichtbaar in [1] het niet op een evenwichtige wijze informeren van het publiek, [2] het achterhouden van relevante stukken, [3] het verwijzen naar instanties waarop men zich meent te kunnen verlaten, ondanks onderbouwde melding dat dat niet het geval is en [4] het stoppen van communicatie over EMV gerelateerde onderwerpen, nadat enkele gemeenplaatsen zijn gemeld vanuit benaderde organisaties als TNO, Antenneraad en het Kennisplatform.

Mocht u van plan zijn dit geschetste patroon te volgen, dan zou ik dat graag op voorhand weten en u een voorstel willen doen, wat als volgt gaat:
Zoals u weet, of zou kunnen en dienen te weten, komt de technologie voor 5G uit het militaire domein; er zijn 29.000 wetenschappelijke publicaties over het gebruik van EMV in militaire toepassingen. Zoals u tevens weet, of zou kunnen en dienen te weten, zijn er 25.000 wetenschappelijke publicaties over de effecten van EMV op biologisch leven op aarde.

Zoals u ook weet, verdwijnen er zeer veel levensvormen in korte tijd. Naar de oorzaken wordt naarstig gezocht, waarbij een begin wordt gemaakt met het onderzoeken naar de rol van EMV hierin. Dat in de aangehaalde publicaties hier reeds veel over te vinden is, zal u niet verbazen.
Nu zijn er enkele experts die kennis hebben die alle genoemde sub-domeinen omvat: militair, biologisch, bio diversiteit.

Enkele van deze experts hebben aangeboden in gesprek te gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden in het debat over gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Gegeven [1] de maatschappelijke onrust inzake de gezondheidsrisico’s inzake 5G, [2] het gewicht van de materie, [3] het sluimerende wantrouwen van het grotere publiek in [semi] overheidsdiensten en grote bedrijven en [4] de staat van dienst van overheidsdiensten en grote bedrijven in het dienen van het publieke belang inzake EMV, lijkt het volgende voor te liggen:
Laat in een openbaar debat de meest-vooraanstaande EMV deskundigen die Nederland rijk is in gesprek gaan met een expert zoals genoemd.

Stem daartoe af met andere gremia en vaardig deze delegatie af op 15 september aanstaande naar het 500 mens congres in de Melkweg [+ live te volgen op YouTube]
Maak hiermee een inhaalslag tav alle twijfels inzake de veiligheid van 5G en aanverwante technologie, alsmede t.a.v. de betrouwbaarheid van de organisaties die in Nederland vertrouwd worden om de belangen van de burgers te behartigen en beschermen.
Ik hoor graag van u, bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,