Bijeenkomst The Trojan Horse in ‘De Melkweg’

Op 15 september 2019 zal er een bijeenkomst plaatsvinden in De Melkweg

“5G The Trojan Horse”
Ultimate Science/deel 1

Melkweg in Amsterdam
Toegangsprijs: € 12,50

U bepaalt, de hoofdpunten…
1. The truth will set you free, after it has pissed you off: Is 5g is een wapen?2. Wat is het Internet of Things en wat komt dan daarna?
3. Overheden, scholen en bedrijven verkopen het aan het grotere publiek als een sexy, onvermijdelijke smart 17.000 miljard / jaar mondiale goldrush [met wat lichte zorgen over privacy,
gezondheid ed]. Wat is het werkelijke verhaal?
4. IoT, IoH, kunstmatige intelligentie leiden tot een Simulacrum; een samenleving
gebaseerd op opgevoerde haast, controle en onnodige competitie, wat ons in overlevingsmodus brengt ten koste van samenwerken om een toekomst te creëren dienend aan ons hart.
5. Een kleine groep wint steeds controle, de planten, dieren en mensen verliezen hun gezondheid en vrijheid.
6. Als 1000 stevige mensen samenwerken, wordt het tij gekeerd en komt er een
samenleving gebaseerd op liefde en samenwerking.

Barrie Trower is een van de grootste deskundige op het gebied van EMV (ookwel straling zoals Wifi en andere zenders), non-lethal wapens. Hij is een kritische man met een enorm brede kennis en ervaring. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond en werk voor de overheid en heldere geest is hij in staat dit complexe onderwerp en de dilemma’s waar we tegenaan lopen, kernachtig te verwoorden. Hij heeft aangeboden om met organisaties in Nederland in debat te gaan over het gebruik (en toename) van technologie, waarbij EMV (Elektro Magnetische Velden) een rol spelen. Hier kunt u hem zien.

Programma
19.00 Welkom in de zaal
19.30 Spreker over 5G: Emil Möller
20.15 Pauze
20.30 *Barrie Trower [skype] wordt LIVE geïnterviewd door Emil Möller
21.00 Alle vragen mogen worden gesteld (zaal, online kijkers & Barrie Trower via Skype)
21.45 Afsluiting

Komt u ook?
Er zijn 500 plaatsen. vol = vol.
Wilt u ook het 5G congres bijwonen, meldt u dan voor de voorinschrijving via de mail
of hebt u een vraag, neem dan contact met ons op via mail: 5g.melkweg@gmail.com

Hoe kunt u hiermee helpen?
Wat u nu al kunt doen:
Een WOB verzoek sturen aan het antennebureau.

Omdat anderen dat ook doen, ontstaat het volgende:
1 De burger die zich bewust zorgen maakt omtrent EMV, met name 5G, wordt
gezien en gehoord
2 Grote aantallen WOB verzoeken de aandacht trekken van de MSM
3 Enkele EMV experts in gesprek laten gaan met de organisaties in Nederland (o.a. Barrie Trower heeft al toegezegd)
Met uw hulp kunnen we het Antennebureau tijdens de conferentie een in een dialoog met het publiek en Barrie Trower brengen.

Oproep door de groep Straal-Zelf, aan iedereen die zich zorgen maakt over 5G

WOB verzoek Antennebureau.pdf

Antennebureau
Agentschap Telecom
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Emmasingel 1,
9726 AH Groningen
Postbus 450
9700 AL Groningen
info@antennebureau.nl
Betreft: WOB-VERZOEK
Geachte mevrouw Kruit,
Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:

Dat wil zeggen; beleidsstukken, notulen, mails, films e.a. documenten en bestanden, alles waarin gesproken wordt over;
o De strategie c.q. de plannen inzake de uitrol van 5G met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieën waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.
o De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energiedissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de gebruikte frequenties)
o Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- of commerciële partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieën; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciële partijen waarmee de overheden, adviesorganen en andere semi-overheden samenwerken of plannen heeft om mee samen te werken. Wanneer er contracten zijn opgemaakt, ontvang ik hier graag een kopie van.
o Alle informatie communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieën.
o Alle informatie over evt. onderzoek en/of enquêtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieën in het land, de provincies en gemeenten. Zijn alle partijen goed geïnformeerd en bekend met alle risico’s. Graag alle correspondentie hierover.
o Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieën) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan.
o Kunt u mij op voorhand berichten of, en zo ja, hoeveel er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.
o Graag ontvang ik uw info zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (goedkoopste), eventueel per post. U vindt de gegevens hiervoor onderaan dit schrijven.

Het is ondertussen vrij algemeen bekend dat zowel [semi] overheids, als commerciële organisaties, welke geacht worden het publiek te dienen, dat wel zeggen te doen, maar feitelijk niet doen.

Dat is in het onderhavige domein zichtbaar in [1] het niet op een evenwichtige wijze informeren van het publiek, [2] het achterhouden van relevante stukken, [3] het verwijzen naar instanties waarop men zich meent te kunnen verlaten, ondanks onderbouwde melding dat dat niet het geval is en [4] het stoppen van communicatie over EMV gerelateerde onderwerpen, nadat enkele gemeenplaatsen zijn gemeld vanuit benaderde organisaties als TNO, Antenneraad en het Kennisplatform.

Mocht u van plan zijn dit geschetste patroon te volgen, dan zou ik dat graag op voorhand weten en u een voorstel willen doen, wat als volgt gaat:
Zoals u weet, of zou kunnen en dienen te weten, komt de technologie voor 5G uit het militaire domein; er zijn 29.000 wetenschappelijke publicaties over het gebruik van EMV in militaire toepassingen. Zoals u tevens weet, of zou kunnen en dienen te weten, zijn er 25.000 wetenschappelijke publicaties over de effecten van EMV op biologisch leven op aarde.

Zoals u ook weet, verdwijnen er zeer veel levensvormen in korte tijd. Naar de oorzaken wordt naarstig gezocht, waarbij een begin wordt gemaakt met het onderzoeken naar de rol van EMV hierin. Dat in de aangehaalde publicaties hier reeds veel over te vinden is, zal u niet verbazen.
Nu zijn er enkele experts die kennis hebben die alle genoemde sub-domeinen omvat: militair, biologisch, bio diversiteit.

Enkele van deze experts hebben aangeboden in gesprek te gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden in het debat over gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Gegeven [1] de maatschappelijke onrust inzake de gezondheidsrisico’s inzake 5G, [2] het gewicht van de materie, [3] het sluimerende wantrouwen van het grotere publiek in [semi] overheidsdiensten en grote bedrijven en [4] de staat van dienst van overheidsdiensten en grote bedrijven in het dienen van het publieke belang inzake EMV, lijkt het volgende voor te liggen:
Laat in een openbaar debat de meest-vooraanstaande EMV deskundigen die Nederland rijk is in gesprek gaan met een expert zoals genoemd.

Stem daartoe af met andere gremia en vaardig deze delegatie af op 15 september aanstaande naar het 500 mens congres in de Melkweg [+ live te volgen op YouTube]
Maak hiermee een inhaalslag tav alle twijfels inzake de veiligheid van 5G en aanverwante technologie, alsmede t.a.v. de betrouwbaarheid van de organisaties die in Nederland vertrouwd worden om de belangen van de burgers te behartigen en beschermen.
Ik hoor graag van u, bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,