Uitnodiging informatiemiddag 5G

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Raadsleden en Griffie van de gemeente Leeuwarden.

Betreft: Uitnodiging informatiemiddag 5G, het Trojaanse Paard

De werkgroep Straal-Zelf i.s.m. Ver. Links Leeuwarden heet u welkom op 21 oktober om 14.30 uur in: MFC Westenkwartier, Verdistraat 1, Leeuwarden, voor meer informatie: zie bijlage.

Is de Straling van 5G Veilig en Getest? Dit is een ernstige zaak die voorlichting nodig heeft!

Sprekers: Drs. Emil Möller (Speakersacademy) + gastsprekers. Opgeluisterd door muziek en performance.

Met vriendelijke groet
Verenigd Links/Addy Stoker en werkgroep Straal-Zelf/Susan Woods, Manon Schmale

 

Onderwerp: 5G en testen in Leeuwarden

PAL GROENLINKS

5G en testen in Leeuwarden

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

Onderwerp: 5G en testen in Leeuwarden

Datum: 17 september 2019

 Geacht college,

 Het is u wellicht niet ontgaan dat de maatschappelijk onrust t.a.v. het toekomstige 5G netwerk toeneemt. Ook de fractie van PAL GroenLinks krijgt steeds meer signalen van bezorgde burgers, met name m.b.t. de volksgezondheid.

In Maastricht is gebleken dat het ministerie van EZ toestemming heeft gegeven aan Vodafone/Kpn, proeven te doen met 5G, de gemeente en de bevolking daarbij in onkunde latend. Mede hierdoor is de maatschappelijke onrust toegenomen.

Tevens heeft het ministerie van EZ op 16 juli 2019 het concept wetsvoorstel implementatie Telecomcode in de Telecomwet 1998 ter visie gelegd. Het belangrijkste doel hiervan is, het verbeteren van de randvoorwaarden voor het realiseren van snelle digitale communicatieverbindingen in de EU. De kern van het wetsvoorstel is dat overheidsinstanties verplicht worden ‘ín te stemmen met redelijke verzoeken’ van aanbieders van openbare telcommunicatienetwerken en -diensten. Dat betekent dat gemeenten in feite weinig in te brengen hebben en moeten gedogen dat openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur, gebruikt kunnen worden voor het aanbrengen van Small Cells e.d. op een schaal  en met een stralingsfrequentie die we niet eerder hebben gezien.

De fractie van PAL GroenLinks heeft de volgende vragen:

 1. (H)erkent u bovengenoemde maatschappelijke onrust en het gebrek aan sturingsmogelijkheden voor gemeenten? Hoe kijkt u daar tegen aan?
 2. Is u bekend of proeven met 5G ook in de gemeente Leeuwarden hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden? En zo ja, wanneer en voor hoe lang?

Zo nee, bent u voornemens of bereid schriftelijk navraag te doen bij het ministerie van EZ, of ook in Leeuwarden proeven worden voorbereid?

Het college van B&W Maastricht heeft net als 25 andere gemeenten een zienswijze ingediend waarop zij ingaat op vele aspecten waarmee een gemeente te maken krijgt bij deze wetswijziging. O.a. ten aanzien van de volksgezondheid, vergunningen/welstand, beheer en onderhoud, uitvoering, vervreemding gebouw, de energievoorziening, ecologie, verstoringen van voorzieningen, juridische aspecten en financiën. (Zienswijze Maastricht Telecomwet1998 van 5 september jl. is te vinden op gemeentemaastricht.nl)

 1. Bent u op de hoogte van deze ingediende zienswijze? Onderschrijft u de inhoud van deze zienswijze? Bent u van plan om dit kenbaar te maken bij het Ministerie van EZ?

Zo nee, heeft u net als ons ook zorgen en vragen over een of meerdere van bovengenoemde aspecten. Zo ja, welke zijn dat?

De fractie van PAL GroenLinks is van mening dat bij een eventuele implementatie van 5G, vooraf dient vast te staan dat 5G en Small Cell Antennes geen risico’s mogen vormen voor de volksgezondheid. Hiervoor is onderzoek door een deskundige en onafhankelijke organisatie wenselijk.

 1. Bent u dit met ons eens? En bent u bereid hier op aan te dringen bij de betrokken instanties?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag spoedig tegemoet.

De fractie van PAL GroenLinks

Petra Vlutters

 

Afgelopen maandag was de eerste ‘Optocht der Zachtmoedigen’. Wat doet jouw gemeente om 5G te voorkomen?

Verminder Electrosmog – Groeiend Platform voor de bewustmaking van de keerzijde van electromagnetische straling.
View in browser
Jullie doen goed mee, steeds meer en dat is geweldig! Na het versturen van de vorige nieuwsbrief (meld je aan) kwam er een groot aantal extra reacties op de internetconsultatie, zat de zaal bij Emil vol, ontving Nanco ontzettend veel bijval en met name de demonstratie was een groot succes!

De eerste Optocht der Zachtmoedigen

INHOUD

Verslag van de Optocht

5G Weg Ermee!

Op een maandag zonder Mona

Gemeenten komen in verzet

Prachtig verslag van Silvia Belgraver

The Trojan Horse

VIDEO ‘Optocht’

VIDEO ‘Sprekers’

Tips voor Minder Electrosmog

Aarding (korting op producten)

Petitie

In deze nieuwsbrief nr 40, nog wat meer over de 5G demonstratie, goed nieuws en help mee / haak aan!

fa9f96046383be023241b5aefc3e6b89a12e4d9994b332a92ee0f0c9905cfdb7.jpg?e=ONV5Ssig8KdTLIih6M3977DtKytW4xxSbfy0y4MtZKHIehrT2l90WDyQd4BVW8GeUtRCH2o5J9MSv-pSSkVBl78Msrg5MM-h4Q1ZR48Of4HRsmfuJqETkrl2bVr3UR1XaWt2dtlmkZByg2qUI5ejI3XfFb2J10_MwQHB8WHL9bl1ndoL9O4XsAOsVOR0q7mkpIta6p-JuEGb2AkBmDJYgJc3le3eawbPWGsUpo6u1nLGyx5wgQ
Succesvolle Demonstratie

Afgelopen maandag is er een geweldige manifestatie geweest welke te kleurrijk, vrolijk en verbindend was om de naam demonstratie te dragen.

Daarom noem ik haar de:

‘Optocht der Zachtmoedigen

Wat een hoop mooie mensen, bekenden en wat fijn om eindelijk ook veel onbekenden te zien. Meer en meer mensen die weten hoe het zit, haken aan en het voelde eigenlijk als één grote vriendelijke familie, met een missie.

Lees hier een verslag

013242ebb6a359267ce9e1578751245a66c9e902592dc38bf334467bb1176948.jpg?e=jqpIZ4sMAETA3qZUNV454A-Joxd1JWocSkACiKi3H2RNvynwCbpW3O-Hn24mhVs5ra1wqBveCIAShkB_m7A7ZzwXBcPYVI-ElNW7WqWITVfuCVbiIpp9273UCDozNpoLEnoyFskDTc9J-1Gr_wZ6XtqRX1rV5q7S2N1tMvyeRiGxCVuttWd2llpXP1DkiOJFVor1ziFlR3duPpkRQUHR5Dfsm8HCTUcSdcbpwDvYBgZ6JO2Lu5I
9efd35864fa9fa9e7d371b87336b7ae58b05cf73234bde4db6d932bf59898796.jpg?e=9lB6BYld8kZuA5eWteGu2b59bKhV1EaDDp0LtlSKy3HPzMaqduNUV815T1EOh3038FZtVmm2Pv5EviPkzXVjYUlMTm4fYnrOF_B0ky1eJrW6Hz1z-Z20hMvm6wIuoYZNDCie23lKdmO-ZQrwSWlLJvdpfSQ2BFPMAokfo_-k0-weYFDxU_Jh9jufuKbaD4RhYf3_CAi8UbHguxbN44w_C-jmV9xwpelW6kiE9sQsqT6T06n-DKM
5G Weg Ermee!

Er waren prachtige spandoeken gemaakt voor onze optocht… zoals deze hierboven van Eke Vriens

5G Weg Ermee!

11478db5ffc5eed690aef7ec6f68ebbe21e09a768babaa71f9d161cbfd831be4.jpg?e=e6W3E7aG_P4dFzMTYcKtsUCM_O9IHMNB-cTlulRvOc9VEJyE9MurDFnHmvxx-KlEoKkWITgn6hGBq6O3KDRLF1oKjwUTjurAmwZAa-l8xCHgP4Iem-MsnVmmlfiXsPQJZOwapmcA_GfZfHUD2VfvasQgwVqsiGCrR05uHo0goh-00CMtoa6Yi6oeGo126pa_96BiqJD2eg8wNqRPKMr33L8UfeOldHZDX_Hsicu2U5s-FTlQK_M
4968e6c19ab6065cd87505f1e0a991f48889854b1c1a0c787fb2a97c2c60d2f0.jpg?e=DDVQ_GBQkyteUUzUjIUpWIHMj1pX-j-3PjfEvb6WJ8s4z6pq57r9uJAeigMckmt1ZfZjgqV80w43rnik6RJQv9m22Thv4H1GSUxB7EAMxw8fbsVC5AGQEuEHNDXJSQmOZ5ylTDwALMkLzX4Q2OM91gDMHCYy6a6LI2ses_5V_GCXfxqPd4G7CP_CIuxIthVWyRebGfjPNcUtGHJyF-ZTVnvSPwy4H3D_Js2TqlaGf8Qj72rbQAQ
065ce16853ca6560ccad8584ebfb33c59b944e42d8a4bf70c9cbc52012576ea0.jpg?e=wJEHggOmBMCJpR2JKoZudNDQ4JFY0DaA16tONbIH7NQc1DD5pR-Km7_BFTxby4HUsea94BiZITos9hAbJDLA8QeP4-dsG48be1yRkea4Rjq4aIANyB-e0Q_49QIWWRL9DwotAP4yl2u2sTJ3h4OCq9cr1uMJD-TFAaYkfSVUb3mkMpFNg8CCOq4sZiAK_eJgCTB6Btz9tZ_3YtnXLpX7sCTak7UucFK4updN5rx-V-7UEDb463E
‘Op een maandag zonder Mona’

Ondanks dat het op een maandag was, speciaal voor Mona Keijzer, zodat we haar informatie konden overhandigen, waren er erg veel mensen die hadden vrijgenomen om erbij te zijn. Wat goed dat jullie er waren!
Hoeveel mensen zouden er geweest zijn als het op een zaterdag was?

Enkele kinderen waren er ook. Helaas kregen veel kinderen die mee wilden geen vrij.
Dat is vreemd omdat 5G 1,7 keer meer energie gaat verbruiken dan 4G (erbovenop dus). Dat is 1,7 koelkast per persoon erbij.
Weet je hoeveel spaarlampen dat zijn?

Dit is hét onderwerp als het gaat over energie.

Volgende keer gewoon komen dus… !

Dankzij de enorme inspanningen van Petra Groot, Georgette Polderman en Alja hoeksema, is dit een geweldige manifestatie geweest om ons te laten horen, omdat dat via alle andere kanalen al veel te lang niet gebeurt. Jammer genoeg was Mona Keijzer er zelf niet en door geen afvaardiging te sturen heeft ze laten blijken niet geïnteresseerd te zijn in de mening van het volk. Op de een of andere manier had ik dat gevoel al 😉

d1bc866d9ed75aa4c2f27046ecb8fec88693519004aeb13f563dc070a554a0c2.jpg?e=vbBuus7eBqs1vxydRvpfE3mcmNYxafVSNfUXTZSSBjLH-Yjkvw9qguazgoDlY3Aj6ib7UBzHP6bdWxCPZF7xs4MOaWbViLrYbudXglSOPmp7daIOHDDpBPRxUcxhsH4w8AqM1JuszJbcXrGlRslSJAYiT_ZGBNIQZKkcGC4wJCw2mKnuUIEa1uwaohezfMTqI5-vx9kMm80TEU5voe8pcIBCvuSCdE1V2qtKbHgoNSaGz6BQEgQ
c4664decc8c7886d02daf16cc1723c543aa7729918aa72be711a72cf0a53ca03.jpg?e=jZQbFoON2jQELRZ4xrHjcPG6zbMELbUI8PFlOgd9xay9ZvPJ-XC3tHtlkky09WpB0UbVRIz0OQ0oQhBtXzpECWQhiUKzRMgi2wr8F4GkETNSRvjeB2CTxDKbVPbWU_6nSvXJZcFmZxq5PyL82BFVH9CK2dQU5r7LpveCS5YNSp1u5xMkTUZ00Tc7AxW6f4RjIgotmjx4zAdJuJr7H4TB6WV1cZjirKKAJIuoSG5dIvvUN7GQCQo
Steeds meer gemeenten komen in verzet. Is de jouwe al op de hoogte?

De overheid heeft op 16 juli zowaar een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Er was een internetconsultatie online geplaatst, voor de mening van het volk (oh ja, die zijn er ook nog). Mocht u dat ter ore zijn gekomen had u daar uw mening kunnen geven, precies vanaf één week voor de zomervakantie tot één week erna.

Dankzij een mooie actie van Emil Möller, die niet lag te slapen, was de gemeente Maastricht de eerste die kritische vragen hierover ging stellen. Daarna hebben nog 24 anderen dit gedaan.

Kijk hier naar de reacties van gemeenten, en of die van jou al wakker is

e0d67d3bf78ebb79ff68b1da14553a1044aa004a660652ac4bed4fcd47044f94.jpg?e=MFouaekOMVRPK_foymc2aO9DspPfn_-WGDZdO8ooBVGrPCnxiJtbdr-DieHj6oATqZcxH7uMtKIwLB8RxEOTrsMVI8L-D9UE-yVGSUKuqbC-WGUY72mocT1jS4fZy5dIPw1tPIDsFbyn0aiQDQhLOW7cRIv1QhdqEFNaW_vbZrIh43jW2DVDGaHga2jUcynG0DxPfp9YBkIM5ZrC7dpDzOesKLyYRBsqLn00LPwjwe6Ou7Qb0P8
Prachtig verslag

Nog een prachtig verslag van de allereerste Landelijke 5G demonstratie is gemaakt door Silvia Belgraver (en nog wel meer). Onderaan vind je ook een overzicht van hoe de reguliere media het verhaal afzwakt en verdraait, maar er niet omheen kan het te noemen… Lees het hier.

af7b4c579704cd3dc3379440c6dda85f5371c1f88e384212fe9442da95bb06c7.jpg?e=HDQih6ebsyVE9NCpA4iLR94oj8jPwRY9pTMgvH0uhWUTxeimn5H8xabWmYMzRtd4f-YDwXVRgLahxGZUNFumYfEw7oKuoPeeMWPjWSHV0WuSNDZ75ICnpRZB5fwtOfFEf61nCgrhV1dW9uMKhqMVH4j_AcojNSvY5ZwG8KoMgst8U2LzAX0NHEeFdPpglbhDD_EckW0Rj-9vHHleiFTUs6t8P_aVOzt7o4hrbkjN38CDnN_MfIo
The Trojan Horse

Zie hier een kort gesprek met Emil Möller die afgelopen zondag een live gesprek had met vele prominenten uit de ‘stralingsscene’. Ja, haha… je kunt er inmiddels beroemd mee worden…

27c9fb5a724ce928651aa49e80173cffb4e637b4fdfc0b80eaba25a7915d523e.jpg?e=XvHrXt9Kdsri1kSB0oIghGye7SMNs4Lv8cE4Mdyt_-maQat_8ln4DMjOSnsXMFHAW-W2Z8f2__Q1Q2_Bfw-4mZWKtycAX_cm0juEK7Mf-JqM-jkXOSWDl4AjjfWp_enEwLGtlIxQAcL0JAL7RAnvM-iXRQ-WZ-TQNyuWj-P8azEaNot3d6BKtIDwdXOKhP4lg-Ikkf3WGuum_R3xmml-s-WMvNiGcH8ADTSUTIiknm0m2Nd36F8
VIDEO (optocht)

Klik op de afbeelding hierboven om een fijne sfeerimpressie te zien
van De Optocht. Ondanks dat het een maandag was, om Mona Keijzer te treffen, waren er veel mensen bij.

Met dank voor dit fijne videoverslag aan: Jan den Ouden

98ecbc1bd0551dfdd693a94be28396e7823fbbb4d3cb8053d4648de014a57e1a.jpg?e=oTbae9t_cFC4dhuQMV9JYq3LuTjzbazeQSoYYvq2v9O7nJ4QW0Iavq6hS-UEoDgEpvq7mK6MX1xGBowc9-iMrt_FmFkloILMUxVpFoKrhQxL9NgdpnOPIaqkUnijr6O_nWQN4GqEhYQUOHJpeJwMN_-_7N0zICV2Ztv2vQepXkN_pD6VDt9H-8Ok5KzqlhDxsdaj7pTSkE3p3ZvZugGKMzMiev5qevrAav-tfnn4MB6g40pWvQ4
VIDEO (sprekers)

Er was veel media aanwezig op de manifestatie. Wil je de sprekers ook nog zien en horen welke deze dag waren uitgenodigd? Klik dan op Georgette op de afbeelding hierboven.

60b85e7ee2ced9795cc91d43e5bcad015d9e2fe28774b8d527a7ba975cecf8fa.jpg?e=XegluZ18iT1Bct-pED1izO1YeYsQW7jxUwppd3dGYvidMn6JS4QqHIERo0D-SqtKh9z5TiLkDi8-FdWXcUc59sE_qciO9MgJCxpzj9R0iFCRwkY8Q3ARJ3_x6I5-noV4fwhZRr9wN19qMa53YrGubUUQIabA0dJlW-VVW6NIQ-S9bP6JHcju3NRuV4f1bZ6mFSTc25mmTEGmAEBeWeNQ0Qy3Dq_dd0SJllMqNhabGo40NsSE6Ts
Op de radio

Hier een link naar radio 2 in een interview met mij, vanaf minuut 20, een paar minuten bij Shay
Hier een link van Zaanradio in een lang interview (vanaf 40:35) met Hannah Hordijk. Top gedaan!

fd4bed9a071dbd6855edb0fb634d0346a75fed3ecf88cb63da024ede6797c89c.jpg?e=SzuXR6HtgL1J3Lyweb9YMAgHHW2nyATEJx4bmBg88h-2Ci2pDcckCc4MQ5uEDw1QJ8tVSTZewNTNqhTzD4lyKQ3D1CDjfnEBIkL7bEyRPOya8QXC7OZ-Wg8kOKlkSxbEbQh535NhuTEPFmIt2grJExIz0Cos3v-sAmzWXDeiWKjDrI0m2w8q_GGc87PDQ2Ictt7kXo8OAgTO_V2l_HxVW8QA3GZXjtTFQSgl3ktj8N0eBrnpvTs
Tips

Wil je weten wat je kunt doen om de hoeveelheid Electrosmog in jouw leefomgeving te verminderen? Kijk dan hier voor de TIPS

85402732fbf265599bbc362a900bccc864115041cd6c1c72df253524ef89c735.jpg?e=lt1d06ZtmnpNY0P7pdpF7K6gTyLy5lBAXv1RyweaYKmvTI29L6JR5JwkXUzM_iTQLvytCJNx7YHd9oOO1ez-42s6JMU_J7lxpcH6oJIDFchL973E8GTNO7vc1wLYCLVCB3xs-yGTB1t8oyW2CO8W3lErcxvfXwnK1gO0AOiy6mE52DsFgSTPYjmCou5TbjNN2BIG_fx5exnRKWPceSnZ8T3zwRPgSLhr8CPRdOqpm3XIYIDQDgk
Aardingsproducten

Wanneer je last hebt van straling, is aanpakken en reduceren van de stralingsbronnen het beste wat je kunt doen! Een goede tweede is het versterken van je aarding ook binnen of in je bed.

ZIE FILMPJE

Een aardingsmat of aardingsdeken kan, mits goed geaard, echt een enorm verschil maken op je gezondheid en je nachtrust. Ik ken weinig dingen die meer voor mij betekenden naast de stralingsreductie, en het op de barricade gaan, wat nodig blijft.

Bestel je producten hier met 5% korting code:

‘ STRALINGENZO ‘

c2850a2541035f21d05d57f5fc19b6a1bf2f0f355947d1c105ebb6ac6454597e.png?e=aEaknuDNXcdT4QzaDVVBebU7K-iJ-ZCg_9--cL2bzkf6-8psAWIxAmmLxbRkWMXrOlrG7ryKdTUD-UcDNk5pnLauK4QMhln7aGUNSbYmJpOFN6msj7eJqbitMhz9qXwJheH4NaPBhdBwMOILGrz3Nbu1MsdSnCA64MREuC73f6pcbmabzH59oZClVx4DpBCclcXMJ-GBH-5biuskqutIT49N6Gp5O7mkINOdIWCBfVm50od-QCc
Donatie

Met hartelijke dank aan iedereen die tot op heden een bijdrage heeft gedaan!! Dat blijft super welkom. Het liefst heb ik dat je gewoon zelf meehelpt. Lukt dat op een of andere manier niet, dan is een donatie zeer welkom.

Doneren kan hier…

fdb318942c968ea8bd757f718cb35cd842afe5143a6423fdd90e2e878738b090.jpg?e=fUPwwMVbLKdgjZXffZ5mqsLirm50kQ0EgOEMG1qthTT-Oyw2aQOMHjGe6yhhG2bTvpv-p3OWQsCvMBXl6swVVVMTCxRK5WpQbY4td7LQfTx8_NEEiTwBbzR-tyohj4OjHI-wBJNX2aZUijLPapN84SUNz92_YIQ_4ceD3-B_bxX1FzJOgx9m6RgyAPj7FMvzIOvEoI4TgI8udo_eFj6v7C2mToWry89_xyGwRV0Ud--nTLRVbX8
We blijven doorgaan, teken ook de Petitie
als je dat nog niet gedaan hebt!
Heb je facebook? Op een laptop met kabelinternet… 🙂
Kom dan naar: Straling & Zo

Met wederom een zorgzame groet.

Hartelijk dank!!

Marloes van Mensvoort

Rob Verboog

 

5G proeven ook in Leeuwarden?

Hallo Petra Vlutters

Het ministerie van Wiebes EZ heeft toestemming gegeven voor de proeven met 5G in Maastricht.

De gemeente wist nergens van, en is daar zeer ontevreden over.

Bijgevolg zal ook gem Leeuwarden van niks weten, als er proeven zijn gedaan met 5G.
Om er nu achter te komen, of er in Leeuwarden is getest, zo ja met of zonder toestemming van het ministerie kom je dus alleen achter via een vraag, aan het ministerie.

Wij willen jou verzoeken een schriftelijke vraag te stellen aan het College van B en W, of men na wil gaan bij het ministerie EZ of er in gemeente Leeuwarden is geëxperimenteerd met 5 G.

Deze tekst zou je eventueel kunnen gebruiken:

In Maastricht is gebleken dat het ministerie EZ toestemming heeft gegeven aan Vodafone/Kpn om proeven te doen met 5G, zie bijlage.
De gemeente en de bevolking daarvan in onkunde latend.
Is het College bereid navraag te doen bij het ministerie EZ, dhr Wiebes, of dergelijke proeven ook in de gemeente Leeuwarden hebben plaatsgevonden. Zo ja, wanneer, en voor hoe lang?

Is het college tevens bereid en in staat ook zelfstandig navraag te doen bij de grote providers alhier?

Wij hopen spoedig van je te horen, bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,

Manon Schmale en Rinske Balsma

—————————————-

Antwoord

Dag Manon Schmale,

Hartelijk dank voor deze adequate informatie!
Ik heb onlangs onze wethouder er naar gevraagd, en die heeft inderdaad nog niets gehoord over een aanvraag. Uit uw bericht begrijp ik dat dat lang niet alles zegt.
Ook heb ik landelijk navraag gedaan bij onze partij en zijn er binnen GroenLinks meerdere gemeenten die zich ernstig zorgen maken over 5G.

Ik ga er mee aan de slag!

Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Petra Vlutters
Raadslid Pal GroenLinks

T 058 2670735 / 06 48673221

M petra.vlutters

ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf

Groot 5G-Congres, The Trojan Horse

Beste mensen,

Aanstaande zondag de 15e september vind het grote 5G-congres in De Melkweg in Amsterdam plaats van 19.00-22.00 uur.
Deze avond zal onverbloemd de waarheid over 5G verteld worden en zullen de sprekers van het wereldtoneel u informeren.

Eerst zal Emil Möller aan het woord komen over 5G. Emil is specialist in transitieprocessen, schreef daar een boek over en is ondertussen het boegbeeld in Nederland geworden in de strijd voor het leven en daarmee tegen 5G.

Emil interviewt daarna Barrie Trower via Skype. Barrie Trower is één van ‘s werelds grootste experts in EMV (elektromagnetische velden) en werkte bij de Royal Navy en de British Secret Service, alwaar dit als militair wapen ontwikkeld is.https://youtu.be/z99_SzoXZdY

Daarnaast zijn ook aanwezig via een live video feed:

en ter afsluiting zal Lotte Walda haar fantastische nummer Beautiful People zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=6DC3lrebOqs

ER ZIJN NOG 15 TICKETS VOOR DE MELKWEG VOOR 7,50 (normale prijs 14,40)
bij voldoende bezetting gaan we met een touringcar vanuit Maastricht, vertrekkend vanaf de Geusselt 16.00 uur. ( 20 a 22,50 pp). beneden de 40 mensen zullen we carpoolen.

https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/

Wil je meegaan stuur ons dan een bericht naar: 5g.stralingsinfomaastricht

met hartegroet,
Team Maastricht Stralingsinfo

Persbericht <>

Sent to all Dutch city councils and boards of governors September 9, 2019:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Mogelijk heeft u gehoord dat Maastricht als eerste gemeente protest heeft aangetekend tegen de nieuwe Telecomwet.
In de bijlage ‘ZienswijzeMaastrichtTelecomwet’ kunt u daar kennis van nemen en op https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk wordt hier verslag over gedaan in de krant.

Dit is des te opmerkelijker in het licht van het feit dat eind jaren ’90 de telecomindustrie en de landelijke overheid afgesproken hebben de burgers NIET in te lichten over de gezondheidsrisico’s.
Op https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70 is dit te vernemen uit de mond van een ex CEO van KPN.

De gronden van deze gemeente zijn voor een groot deel terug te vinden in een meta studie genaamd ‘Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain, and behavior’.
Deze treft u aan als bijlage. Er zijn 10.000- en studies over dit onderwerp, maar met dit rapport komt u voor nu goed op de hoogte.

Vooraleer u een en ander tot u neemt, is het helpend om een artikel op de GGZ site [https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/ ] en kamervragen van de PvdD [https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-uitrol-van-5g] te lezen, alsmede het ‘Rapport mobiele communicatie en gevaren’.
Ook deze gaat bij.

Mocht u meer willen weten over wat een weeffout in bestuurlijk Nederland en adviesraden kan worden genoemd, dan is een recente presentatie voor de Raad in M’tricht verhelderend.
U vindt deze hier: https://drive.google.com/open?id=13eqVUGK0eDy3uUDiRH-o3jibKkAoHdWpe9ttmRtcMHE

Er dienen zich 2 punten aan:

1. als u zich in 1 x volledig op de hoogte wil brengen ten aanzien van deze materie, dan kunt u deelnemen aan een symposium gewijd aan dit onderwerp.
De aankondiging ervan vind u hier: https://www.melkweg.nl/en/agenda/ultimate-science-15-09-2019/
Op dit symposium zullen wereldwijd toonaangevende experts aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van bestuurlijk Nederland, adviesraden en telecomindustrie zijn uitgenodigd.
Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat u al uw vragen beantwoord kunt zien die dag.
Indien u met meerdere mensen wil komen [pers, sceptici, GGD, Milieu-organisaties, verontruste burgers, enz], dan zijn touringcars beschikbaar.

2. na bezoek aan dit symposium is de kans groot dat u in een spanningvolle situatie bent terechtgekomen: volgt u de landelijke overheid of beschermt u de mensen die u vertrouwen?
In het bijgevoegde onderzoek ‘Bed-Bad-Brood Bestuurlijke ongehoorzaamheid’ kunt u kennisnemen van een precedent, wat toepasbaaar is op de huidige situatie ten aanzien van 5g.
Mondiaal gaan steeds meer mensen zien wat er aan de hand is, zoals bijvoorbeeld hier: https://www.5gspaceappeal.org/

Vriendelijke groet,

Emil Möller
0651860992
5g.stralingsinfomaastricht

ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf

Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf

Wilke_Review_umg_2018_Eng_df.pdf

Bed-Bad-Brood bestuurlijke ongehoorzaamheid.pdf

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update) en veel meer


Emil Moller, specialist in transitieprocessen zal Barrie Trouwer intervieuwen op 15 september 2019 in de Melkweg, 5G the Trojan horse: Ultimate Science Deel 1

Beste Iedereen,

Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt ernstig en dat is het ook.

Het betreft het nieuwe mobiele netwerk [‘5g’], wat in hoog tempo verplicht wordt uitgerold, nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft. Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5g en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden.

Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media?

ICNIRP/Eric van Rongen

Er is 1 organisatie in de wereld waar alle overheden, adviesraden, NGO’s, politieke partijen, bedrijven, media, naar verwijzen als het om elektromagnetische velden [EMV] gaat. En dat is ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Het blijkt uit ervaring dat deze organisaties zelf niet goed op de hoogte zijn en hun kennisniveau verrassend laag betreffende EMV. Zij gaan daarom al snel over tot het verwijzen naar elkaar en ten slotte naar ICNIRP [zie bijvoorbeeld de correspondentie erover].

Daarom heeft Emil Möller uit Maastricht, waar 5G als eerste operationeel is geworden, besloten de voorzitter van ICNIRP, Eric van Rongen op te zoeken. Zie het interview en een presentatie met de politieke keuzes.

Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is. De ICNIRP  blijkt zichzelf  als ‘ideëel gedreven’ en ‘wetenschappelijk nieuwsgierig’ te beschouwen. Eric van Rongen reageerde positief op het voorstel van Emil Möller om het blikveld van ICNIRP te verbreden (‘voortschrijdend inzicht’) door onder andere:

 1. onder media-aandacht maakt een notaris een selectie van 1000 rapporten uit de beschikbare  55.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van EMV
 2. deze selectie te laten onderzoeken door de hoogste klassen van middelbare scholen en hen na een jaar verslag te laten doen
 3. een moratorium inzake de uitrol in te stellen [obv het voorzorgsbeginsel], totdat de uitkomsten binnen zijn
 4. de voorstanders en hun gezinnen voor te stellen deel te nemen aan een pilot waarin alles smart is; thuis, op het werk, onderweg en op vakantie. Resultaten van onderzoeken naar hun geestelijke en lichamelijke welbevinden melden ten tijde van de verslagen van de scholieren.

Project/pilot

Dat betekent dat de uitvoering van een project dat ‘zijn’ ideeën verwerkelijkt, kan rekenen op medewerking van alle betrokken partijen en een project relatief makkelijk succesvol zal maken. Het project zou betaald kunnen worden door het EU 100 miljoen euro project in Groningen.

Die zullen dat waarschijnlijk graag doen, omdat het het draagvlak voor een snelle uitrol van 5g vergroot. De deelnemers zouden van te voren een momentopname van hun geestelijke en lichamelijke welbevinden krijgen, en gedurende de looptijd van het project via smart technieken.

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update)

Ondertussen zijn er meerdere gastsprekers bijgekomen.

Meer info

Doe mee en steun, kom 15 september naar De Melkweg

Op 15 september bestaat de mogelijkheid dat u zich in een keer volledig op de hoogte kunt brengen over deze materie, als u de volgende stappen zet:

 1. neem kennis van de informatie in de links in de vorige paragraaf
 2. bereid vragen voor
 3. boek een kaartje voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster
 4. stel uw vragen: aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek
 5. informeer de mensen om u heen
 6. zeg samen met de mensen om u heen tegen uw bestuurders dat ze het onderzoek ‘Bed Bad Brood en bestuurlijke ongehoorzaamheid’ lezen en u uitleggen waarom dat niet van toepassing is op 5g
 7. houdt ons op de hoogte van de reacties van uw bestuurders via 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com en Facebook

Speciaal voor Maastrichtenaren

 • geef u op voor een reis per touringcar bij 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com, 20 euro per persoon
 • vertrek op 15/9 om 16 uur bij de Geusselt in Maastricht; retour op 16/9 om ongeveer 00.30 uur bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]

Verzet

Actieplan #5G: kom in actie nu het nog niet te laat is
Maastrichtenaren in verzet tegen #5G, maar bieden gemeente wel een plan
en Emil Möller over 5G

5G haalt 3000 feet

5G  wordt op een lagere frequenties gezet zoals 3,5 GHz en de 700 MHz. De huidige frequenties voor 2g, 3g en 4g zullen ook in gebruik zijn voor 5g. Hoe lager de frequentie hoe groter/verder het bereik. 5G haalt 3000 feet en gaat wel degelijk door bomen en beton heen.

Internetconsultatie

Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.

 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Landelijke demo 9 september

Op maandag 9 september 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.

Boeiend

Brekend Nieuws.nl: Doutzen Kroes is wakker: pas op voor de straling van je mobieltje en 5G! en op haar Facebook