Oproep door de groep Straal-Zelf, aan iedereen die zich zorgen maakt over 5G

WOB verzoek Antennebureau.pdf

Antennebureau
Agentschap Telecom
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Emmasingel 1,
9726 AH Groningen
Postbus 450
9700 AL Groningen
info@antennebureau.nl
Betreft: WOB-VERZOEK
Geachte mevrouw Kruit,
Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten:

Dat wil zeggen; beleidsstukken, notulen, mails, films e.a. documenten en bestanden, alles waarin gesproken wordt over;
o De strategie c.q. de plannen inzake de uitrol van 5G met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieën waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.
o De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energiedissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de gebruikte frequenties)
o Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- of commerciële partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieën; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciële partijen waarmee de overheden, adviesorganen en andere semi-overheden samenwerken of plannen heeft om mee samen te werken. Wanneer er contracten zijn opgemaakt, ontvang ik hier graag een kopie van.
o Alle informatie communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieën.
o Alle informatie over evt. onderzoek en/of enquêtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieën in het land, de provincies en gemeenten. Zijn alle partijen goed geïnformeerd en bekend met alle risico’s. Graag alle correspondentie hierover.
o Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieën) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan.
o Kunt u mij op voorhand berichten of, en zo ja, hoeveel er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.
o Graag ontvang ik uw info zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (goedkoopste), eventueel per post. U vindt de gegevens hiervoor onderaan dit schrijven.

Het is ondertussen vrij algemeen bekend dat zowel [semi] overheids, als commerciële organisaties, welke geacht worden het publiek te dienen, dat wel zeggen te doen, maar feitelijk niet doen.

Dat is in het onderhavige domein zichtbaar in [1] het niet op een evenwichtige wijze informeren van het publiek, [2] het achterhouden van relevante stukken, [3] het verwijzen naar instanties waarop men zich meent te kunnen verlaten, ondanks onderbouwde melding dat dat niet het geval is en [4] het stoppen van communicatie over EMV gerelateerde onderwerpen, nadat enkele gemeenplaatsen zijn gemeld vanuit benaderde organisaties als TNO, Antenneraad en het Kennisplatform.

Mocht u van plan zijn dit geschetste patroon te volgen, dan zou ik dat graag op voorhand weten en u een voorstel willen doen, wat als volgt gaat:
Zoals u weet, of zou kunnen en dienen te weten, komt de technologie voor 5G uit het militaire domein; er zijn 29.000 wetenschappelijke publicaties over het gebruik van EMV in militaire toepassingen. Zoals u tevens weet, of zou kunnen en dienen te weten, zijn er 25.000 wetenschappelijke publicaties over de effecten van EMV op biologisch leven op aarde.

Zoals u ook weet, verdwijnen er zeer veel levensvormen in korte tijd. Naar de oorzaken wordt naarstig gezocht, waarbij een begin wordt gemaakt met het onderzoeken naar de rol van EMV hierin. Dat in de aangehaalde publicaties hier reeds veel over te vinden is, zal u niet verbazen.
Nu zijn er enkele experts die kennis hebben die alle genoemde sub-domeinen omvat: militair, biologisch, bio diversiteit.

Enkele van deze experts hebben aangeboden in gesprek te gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden in het debat over gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Gegeven [1] de maatschappelijke onrust inzake de gezondheidsrisico’s inzake 5G, [2] het gewicht van de materie, [3] het sluimerende wantrouwen van het grotere publiek in [semi] overheidsdiensten en grote bedrijven en [4] de staat van dienst van overheidsdiensten en grote bedrijven in het dienen van het publieke belang inzake EMV, lijkt het volgende voor te liggen:
Laat in een openbaar debat de meest-vooraanstaande EMV deskundigen die Nederland rijk is in gesprek gaan met een expert zoals genoemd.

Stem daartoe af met andere gremia en vaardig deze delegatie af op 15 september aanstaande naar het 500 mens congres in de Melkweg [+ live te volgen op YouTube]
Maak hiermee een inhaalslag tav alle twijfels inzake de veiligheid van 5G en aanverwante technologie, alsmede t.a.v. de betrouwbaarheid van de organisaties die in Nederland vertrouwd worden om de belangen van de burgers te behartigen en beschermen.
Ik hoor graag van u, bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

 

8 thoughts on “Oproep door de groep Straal-Zelf, aan iedereen die zich zorgen maakt over 5G”

 1. Vanaf 2006 toen KPN digitenne ging uitzenden heb ik last van oorsuizen. Dit kan niet goed zijn, zoveel straling door menselijke/dierlijke lichamen heen …
  Totaal overbodig, grote bestanden moeten door kanaal en op de computer binnenhalen zonder gevaar voor oververhitting en ‘oxidatieve stress’ wat de cellen op een moleculair niveau vernietigd. Kanker en vele neurotische afwijkingen zijn het gevolg.
  https://cancerofclimatechange.org
  Please let this doc sign by as many doctors as possible … spread far and wide …

  Liked by 1 person

 2. Hallo Monique,

  Het spijt me van je moeilijkheden, en voor zo lang! Ik begrijp het goed, want ik heb ook problemen met EHS.
  De link die je hebt gelegd is eigenlijk een controlemechanisme, dat naar mijn mening is geschreven door een psychologisch geschoolde insider. Wat ik bedoel is dat het de doelstellingen van Agenda 21 en 2030, die beide tegen al het leven op aarde zijn, bevordert. Het is een goed doordacht plan om de samenleving te desinformeren en te controleren. In de “Brief” wordt niet gesproken over de werkelijke oorzaken van de elektro-gevoeligheid, noch over de afname van de biodiversiteit, noch over de werkelijke oorzaken van de klimaatveranderingen, namelijk opzettelijke klimaatveranderingen, ook wel geo-engineering genoemd.

  Hello Monique,
  I’m sorry to hear about your difficulties, and for so long! I understand well, as I also have EHS issues.
  The link that you provided is actually a control mechanism, which has in my opinion been written by a psychologically trained insider. What I mean is that it is promoting the aims of Agenda 21 and Agenda 2030, both of which are against all life on earth. It is a well thought out plan to dis-inform and control society. “The Letter” doesn’t mention the actual causes of electro-sensitivity nor the decrease in biodiversity, nor the actual causes of climate changes, which is intentional climate modifications aka geoengineering.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.