Aansprakelijkheid bij Nieuwe Technologieën: digitale meters, 5G, etc.

De Brusselse milieuminister Céline Fremault liet onlangs weten dat ze niet van plan is om in te stemmen met een proefproject voor het aanbieden van het 5G supersnel draadloos internet in Brussel. Want ‘Brusselaars zijn geen proefkonijnen’ aldus de minister. Al dadelijk kwamen er tal van reacties en werd de minister kortzichtigheid verweten omdat het weigeren van 5G de vooruitgang stopt, bijvoorbeeld op gebied van medische ontwikkelingen en verkeersveiligheid. Om nog maar te zwijgen over het mislopen van gigantische financiële winsten wanneer 5G afgevoerd zou worden.

Overal hoor je tegenstrijdige meningen. Hoe geraak je hier uit? Wie kan je nog geloven? Waar gaat dit eigenlijk over? Wat is 5G? Waarom verhit het de gemoederen zo? Steeds meer mensen stellen zich pertinente vragen, in de eerste plaats over de gezondheidsrisico’s, maar in dit bericht willen we even ingaan op de aansprakelijkheid binnen heel dit verhaal. Wie neemt hier eigenlijk verantwoordelijkheid? Niet enkel voor 5G maar ook voor digitale meters, vaccinaties, geo-engineering, enzovoort.

Is alles wat nieuw is daarom ook goed?

De laatste decennia werden en worden tal van nieuwe technologieën geïntroduceerd in de samenleving die heel wat vragen oproepen. Om er slechts enkele te noemen: wifi, vaccinaties, 5G, pesticiden, klimaat manipulatie, digitale meters, enzovoort. Deze ontwikkelingen roepen hevige discussies op en de mensen raken verdeeld in kampen en verdedigen met vuur hun overtuiging. Kijk maar eens hoe pro-vaxxers en informent-vaxxers elkaar bestrijden met argumenten en verhalen op de sociale media. Hoe komt dit zo, hoe ontstaat deze polariteit? En kunnen we niet samen naar een oplossing zoeken in plaats van het verdeel- en heersspelletje te spelen?

Het ene onderzoek is het andere niet

Men kan twee soorten wetenschappelijke onderzoeken onderscheiden. Er is onderzoek dat  wordt gefinancierd door de industrie die het onderzochte product maakt en op de markt wil brengen. En er is onafhankelijk en objectief onderzoek die los staat van die industrie en van de producent. De resultaten van beide soorten onderzoek zijn heel verschillend.

Bij de eerste groep geven de resultaten geen aanleiding om het product te verbieden, of er worden aangepaste veiligheidsmarges aangehouden en het product wordt als veilig bestempeld. Deze resultaten worden dan via marketingstrategieën naar buiten gebracht en vaak worden lobbygroepen ingezet om politici te overtuigen. Het is algemeen bekend dat er heel wat onderzoeksfraude wordt gepleegd, bezwarende resultaten worden weggemoffeld en leugens worden verkondigd om een bepaalde agenda te dienen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Wie uit de biecht klapt, verliest zijn financiering en academische carrière.

Bij het onafhankelijk onderzoek van hetzelfde product krijgen we heel andere resultaten. De teneur van deze rapporten en wetenschappelijke uitspraken is dat er wel degelijk schade en risico’s worden aangetoond. Verder stelt men vast dat het onderzoek afkomstig uit de industrie vaak geen wetenschappelijke onderbouw heeft, zoals bijvoorbeeld het werken met een controle groep, of het niet onderzoeken van bepaalde gebieden (bewust of onbewust), of het niet gebruiken van onderzoeksresultaten uit het verleden, enz.

Wat moet je hiermee als gewone mens?

Aansprakelijkheid

Blijkbaar kan dus iedereen zomaar dingen zeggen en beweren en claimen wat hij maar wilt. Voorstanders beweren dit, tegenstanders beweren iets anders. En beide groepen zwaaien met documenten en onderzoeksresultaten om hun gelijk te bewijzen (onderzoeken die elkaar vaak tegenspreken). Maar niemand neemt aansprakelijkheid op, niet diegenen die 5G en smart meters willen uitrollen en niet diegenen die het uitrollen willen stoppen. Vele lobbygroepen, politici en activisten proberen voortdurend om besluiten en beslissingen goedgekeurd te krijgen of bepaalde ontwikkelingen juist te stoppen,… maar niemand wordt daar ooit op aangesproken, niemand neemt echt verantwoordelijkheid. En dat is enigszins ook logisch, niemand wil namelijk opdraaien voor de gevolgen, ingebrekestellingen en schadeclaims van gedupeerde slachtoffers. Daarom richtte men in de VS een publiek fonds op (VAERS) om slachtoffers van vaccinaties te vergoeden. Want de vaccin producenten genieten officieel een vrijbrief, ze kunnen doen wat ze willen zonder verantwoording af te leggen.

In Canada en de VS ontstond er een soortgelijke situatie rond de digitale meters, niemand nam verantwoordelijkheid. Er werden meters geïnstalleerd zonder toestemming van de eigenaren en/of bewoners van het huis. De meters veroorzaakten dodelijke branden en mensen werden ziek van de straling. Allerlei gegevens werden verzameld en verhandeld. Ongeoorloofde inbraken door medewerkers van nutsbedrijven (om de meters te installeren) waren dagelijkse kost. De elektriciteitsfacturen waren veel hoger dan voordien en meters werden gewoonweg veranderd zonder inspraak. Geen enkel bedrijf nam verantwoordelijkheid en niemand was verzekerd voor enig risico. Mensen die protesteerden of probeerden de installatie te verhinderen, werden gearresteerd.

Josh Del Sol en Cal Washington (mede oprichters van Inpower Movement), vertellen het verhaal in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=8ZTiT9ZSg3Q

Cal Washington schreef een aansprakelijkheidsnota en stuurde die aan de CEO’s van nutsbedrijven, en aan ministers en bedrijfsleiders. De Engelse term voor het document is ‘Notice of Liabilty’ (NoL) of vrij vertaald ‘Kennisgeving van Aansprakelijkheid’’. In de NoL wordt benadrukt dat een overeenkomst of een contract een ‘vergadering van meningen’’ is, het is een gesprek van mens tot mens om tot een gezamenlijk goedgekeurd contract te komen. De NoL overeenkomst maakt (in dit geval) duidelijk dat er een agenda is om gevaarlijke digitale meters in woningen te plaatsen en dat er veel bezwaren zijn waarop geen adequaat antwoord wordt gegeven. Het nutsbedrijf kan deze meter dan enkel plaatsen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo niet, dan volgt een financiële schadeclaim.

De NoL is door diverse mensen in de VS en Canada gebruikt om nutsbedrijven persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de installatie van hun digitale meters en alle toekomstige gevolgen van dien. Dit heeft tot verrassende resultaten geleid: groepsacties hebben gezorgd voor een verandering in het beleid van de digitale meter bedrijven, sommigen konden hun analoge meters behouden en een aantal leidinggevenden nam zelfs ontslag (wellicht om schadeclaims te ontlopen).

Bekijk een kort filmpje met een meer gedetailleerd overzicht: https://youtu.be/w4hipIv5Eg4   (klik rechtsonder de Nederlandse ondertitels aan).

Deze procedure om de aansprakelijkheid bij de verantwoordelijken zelf te leggen, is ondertussen ook in Australië en het Verenigd Koninkrijk actief. In België en Nederland zijn werkgroepjes bezig om de NoL te vertalen en aan te passen aan de respectievelijke wetgeving. Eenmaal de Nederlandse en Belgische NoL klaar is dan wordt die doorgestuurd naar de nutsbedrijven en politieke leiders.

Alle hulp is welkom. Je kan meewerken aan de vertaling, of het juridisch kader onderzoeken, of kennismaken met de inhoud van de nota, of je eigen nota opsturen wanneer die klaar is, of andere mensen over deze actie vertellen. Deze procedure tot aansprakelijk stellen zal ook worden toegepast voor 5G, vaccinaties, geo-engineering en andere gevaarlijke en onvoldoende geteste technologieën en ingrepen.

Er zijn drie belangrijke redenen voor het indienen van de NoL bij de verantwoordelijke opdrachtgevers:

– de mensen en bedrijven die de digitale meters uitrollen (of al die andere technologieën verplichten) persoonlijk aansprakelijk te stellen voor hun beslissingen en handelingen

– garanderen dat alleen veilige, geteste en verantwoorde toestellen en technologieën worden toegelaten

–  objectieve, volledige en eerlijke informatie eisen en verspreiden

De NoL is in het geheel niet opgesteld om financieel gewin te genereren, anderen te schaden, in verlegenheid te brengen of hen in een negatief daglicht te stellen. De bedoeling is om politici en bedrijven ter verantwoording te roepen voor wat ze allemaal verzinnen en willen implementeren zonder degelijk en objectief onderzoek.

Steeds weer zien we dat er wetten en beslissingen worden gestemd die de samenleving en de mensheid beschadigen en zelfs vernietigen. Klokkenluiders die de wantoestanden aan het licht brengen, worden op gelach en ongeloof onthaald. Het lijkt soms of we onmachtig zijn en de situatie hopeloos verloren. Maar eindelijk is er nu een middel om op legale wijze de verantwoordelijken aan te pakken en duidelijk te maken dat het voorzorgsprincipe dient gerespecteerd te worden. Laten we de handen in elkaar slaan en hier samen werk van maken.

-Jan

24 mei 2019

InPowermovement email: support@inpowermovement.com

InPower Episode 1 → https://www.youtube.com/watch?v=NtIYFCjUTSo

InPower Episode 2 → https://vimeo.com/234669328

Meld aan:  InPower | Reclaim Your Authority